Nastavenia užívateľských zariadení v iKelp Pokladňa

V tomto článku vám vysvetlíme jednotlivé nastavenia zariadení v iKelp Pokladňa. Nastavenie zariadenia je možné zobraziť v menu aplikácie, kliknutím na tlačidlo pre nastavenie zariadenia POSm-...

Nastavenie zariadení v menu iKelp POS Mobile

Nastavenie zariadení

Navigačný panel aplikácie

Navigačný panel Zariadení v iKelp Pokladňa

Navigačný panel aplikácie iKelp POS Mobile

 • Uložiť - uloží vykonané zmeny. (Pozor, pri vykonaní akýchkoľvek zmien je potrebné uložiť zmeny v nastaveniach, inak sa vykonané zmeny neprejavia.)
 • Reset - obnovenie pôvodných nastavení zariadenia.
 • Obnoviť - obnovenie zobrazenia lokálnych nastavení zariadenia načítaných zo systému. (Jedná sa napr. o karty, kategórie, rýchle poznámky a pod.)
 • Zariadenia - zoznam zariadení prihásených do aplikácie. Ďalšie informácie o zariadeniach sa dočítate v návode Zoznam zákazníckych zariadení a ich nastavenia.

Popis jednotlivých záložiek formulára aplikácie:

Pokladňa

  • Pracovisko - použiť ako pracovisko za barom. Doklady bude možné vyúčtovať priamo v predaji a po vyúčtovaní sa otvorí nový doklad. Kliknutím na tlačidlo Vybrať pracovisko, vyberte pracovisko, ktoré bude slúžiť pre dané zariadenie.

   • Režim pokladne - zapnutie režimu pokladne. Tento režim umožňuje rýchlejšie obsluhovanie zákazníkov, kde rozhranie je prispôsobené pre okamžité vyúčtovanie.
  • Uzamknúť obrazovku pri prehlásení - na autorizovanom zariadení sa v menu zobrazuje možnosť Uzamknúť, pre uzamknutie obrazovky zariadenia, aby nebolo možné s aplikáciou pracovať. Po uzamknutí sa na obrazovke zobrazí formulár pre zadanie skráteného PIN / hesla pre odomknutie aplikácie. (Ak sa potrebuje prihlásiť užívateľ bez zadaného PIN čísla, v spodnej časti formulára sa zobrazuje aj možnosť Prihlásiť sa cez email. Nastavenie vhodné aplikovať napr. na stacionárnom zariadení. Na mobile, nemusí byť nastavenie potrebné aplikovať a pod.)

   • Uzamknúť po zatvorení dokladu - uzaknúť obrazovku po zatvorení dokladu. Nastavenie je vhodné aplikovať ak na jednom zariadení pracuje viacero čašníkov. (Čašník sa prihlási, upraví objednávku a po uzatvorení sa aplikácia automaticky uzamkne.)
  • Počet položiek na vychystanie - Zobraziť v miestnostiach počet položiek, ktoré čakajú na vychystanie. Bližšie informácie o možnosti sa dozviete vo videokurze k aplikácii Prvé kroky s iKelp POS Mobile, ako správne začať a efektívne využívať aplikáciu, v lekcii Notifikácie a QR kódy na stole.

  • Zobraziť vyhľadávanie PLU - ak je dané nastavenie aktívne, po otvorení dokladu sa zobrazí formulár pre zadanie PLU. Ak nastavenie aktívne nie je, panel pre vyhľadávanie kariet podľa PLU sa zobrazuje len v menu aplikácie.

  • Hľadanie karty v predaji podľa - prednastavené vyhľadávanie kariet v predaji. Pri použití skenera (nastavení vyhľadávanie podľa PLU), ak aplikácia dokáže jednoznačne identifikovať kartu, automaticky ju pridá do predaja.
  • Prednastaviť kurzor v poli kontakt - pri otvorení dokladu automaticky prednastaví kurzor v poli kontakt.
  • Navigačné tlačidlá s textom - ikony v paneloch budú väčšie a pod sebou budú mať zobrazený text. V prípade neaktívneho nastavenia sa v navigačnom panely budú zobrazovať len ikony bez textu, prípadne len text. (V závislosti od miesta v aplikácii.)
   • Len v administrácii - veľké ikony v paneloch zobrazí len v administrácii. 
  • Zobraziť položky po pridaní - zobraziť položky po pridaní v hornom paneli.

  • Intenzita vybrovania - intenzita vybrovania pri stlačení tlačidiel.

  • Zobraziť doklad spolu s kartami - zobrazí doklad vedľa zobrazení kariet. Položky pridané do dokladu sa pri vypnutom nastavení nebudú zobrazovať pri kartách, ale v záložke položky.

   • Povoliť len v zobrazení na ležato - zobrazenie dokladu spolu s kartami je povolené len pri zobrazení na ležato. 
  • Zobraziť miestnosti v doklade - v zobrazení dokladu budú zobrazené aj miestnosti. 

  • Vyúčtovanie dokladu v predaji - možnosť vyúčtovania dokladu priamo v predaji.

  • Medzisúčet v záložke - medzisúčet sa v predaji zobrazí v záložke.

  • Donáška, zbaliť veľké doklady - v donáške budú doklady s veľa položkami zbalené tak, aby zaberali menej miesta.

  • Zvukové upozornenie na objednávky v donáške - povoliť zvukové upozornenie na nové objednávky v donáške. Viac informácií o tejto možnosti sa dozviete v návode Zvukové upozornenie obsluhy na novú objednávku v donáške.

  • Odhlásiť pri zatvorení aplikácie - odhlásiť užívateľa po zatvorení aplikácie.

  • Zobrazenie offline dokladov - zobraziť doklady na stoloch, aj keď je aplikácia nedostupná. Ďalšie informácie o funkcionalite sa dozviete v článku Offline zobrazenie dokladov (otvorených účtov) v iKelp POS Mobile

  • Používať skener - používať skener v predaji pre načítanie EAN kódov alebo zákazníckych kariet. Bližšie informácie o nastaveniach sa dozviete v tomto návode Skener pre čítanie EAN kódov alebo zákazníckych kariet.

Dizajn

  • Šírka položiek - šírka tlačidla položiek zobrazovaných pri predaji. (Hodnota udávaná v px.)

  • Výška položiek - výška tlačidla položiek zobrazovaných pri predaji. (Hodnota udávaná v px.)

  • Šírka kategórií - šírka tlačidla kategórií zobrazovaných pri predaji. (Hodnota udávaná v px.) 

  • Výška kategórií - výška tlačidla kategórií zobrazovaných pri predaji. (Hodnota udávaná v px.)

  • Šírka tlačidiel v paneli akcií pre položku - šírka tlačidiel, ktoré sa zobrazujú v panely položiek.

  • Výška tlačidiel v paneli akcií pre položku - výška tlačidiel, ktoré sa zobrazujú v panely položiek.

  • Počet stĺpcov kategórií - počet stĺpcov kategórií, ktoré sa majú zobrazovať. V základe sa zobrazuje 1, pokiaľ je obrazovka širšia ako 520px zobrazujú sa 2.

  • Počet stĺpcov kategórií v zobrazení na ležato - počet stĺpcov kategórií v zobrazení obrazovky na ležato.

  • Počet stĺpcov kariet (prázdne = auto) - počet stĺpcov kariet, ktoré sa majú zobrazovať pri zobrazení dokladu vedľa kariet. Pri automatickom nastavení sa zobrazia cez celú šírku obrazovky, inak sa pri kombinovanom zobrazení vypočíta polovica obrazovky. 

  • Počet stĺpcov kariet v zobrazení na ležato (prázdne = auto) - počet stĺpcov kariet, ktoré sa majú zobrazovať v zobrazení na ležato pri zobrazení dokladu vedľa kariet. Pri automatike sa zobrazia cez celú šírku obrazovky, inak pri kombinovanom zobrazení sa vypočíta polovica obrazovky.

  • Veľkosť písma - veľkosť písma na položkách a kategóriách.

  • Farba pozadia - farba pozadia aplikácie.

  • Zaguľatiť rohy - zaguľatí rohy jednotlivým tlačidlám.

  • Pridať tieň - pridá tieň jednotlivým tlačidlám.

Zariadenie

  • Aktivita - nastavenie definuje, či je dané zariadenie aktívne pre prácu s aplikáciou iKelp POS Mobile.

  • Povoliť jednoduché prihlásenie - či je možné sa na danom zariadení prihlasovať aj pomocou skráteného PIN / hesla. (Odporúčame nechať nastavenie aktívne len na zariadeniach, ktoré zostávajú fyzicky na prevádzke, používajú ho čašníci počas prevádzky)

  • Názov - názov zariadenia, je tak možné presnejšie identifikovať dané zariadenie a v prípade potreby zablokovať jeho prístup pre danú webovú službu.

  • Posledný užívateľ - posledný prihlásený užívateľ na zariadení.

  • Posledné prihlásenie - posledné prihlásenie na dané zariadenie.

  • Prvotné prihlásenie - prvotné prihlásenie zariadenia do systému iKelp POS Mobile.

  • Rozlíšenie obrazovky - rozlíšenie obrazovky zdetekované aplikáciou na zariadení.

  • Identifikátor - jednoznačný identifikátor prihláseného zariadenia.

Súvisiace návody
Write by Author / Vytvorené by
Besteron VISA, MasterCard