Zľavy pre vybraných alebo všetkých zákazníkov v iKelp Pokladňa

V tomto návode vám predstavíme akým spôsobom je možné definovať zľavy v aplikácii.

Okrem zadávania zliav pri predaji, či už konkrétnemu alebo anonymnému zákazníkovi, aplikácia iKelp Pokladňa umožňuje definovať aj Zľavy (cenníky), ktoré je možné využívať v aplikácii na definovanie rôznych akcií pre zákazníkov. Zľavy je možné nastaviť pre všetkých, alebo vybraných zákazníkov nastavením rôznych pravidiel napr. presných (zľavnených) cien na konkrétne karty, percentuálnych zľiav na vybrané kategórie, či nadefinovanie zliav v konkrétnom čase (ktorá môže byť v rámci konkrétnych hodín alebo dní) a pod. Jedná sa o systém zliav (akcií), ktorý je možné nadefinovať aj vopred a nastavením platnosti príslušného cenníka (kampane) začne tento cenník platiť v definovanom čase pre konkrétnych alebo všetkých zákazníkov. Sami tak určujete, akú zľavu bude mať konkrétny zákazník, obsluha len pri predaji vyberie kontakt a automaticky sa tak aplikujú vytvorené zľavy priamo pre neho. 

Zliav môže byť v aplikácii v jednom čase platných aj viacero, môžu platiť pre všetkých alebo vybraných klientov, pričom ich poradie aplikovania sa definuje nastaveným poradím danej zľavy. 

Viacej informácií o aktívnych zľavách sa dozviete v článku Zľavy v iKelp Pokladňa.

Definovanie nových zliav 

Formulár pre nadefinovanie nových zliav v aplikácii

Okno pre výber spôsobu priraďovania zliav ku kontaktom.

 1. Pre zobrazenie zoznamu nadefinovaných alebo pre vytvorenie nových zliav v aplikácii kliknite v menu aplikácie na Kampane.
 2. Zobrazí sa formulár aktívnych zliav. Pre vytvorenie a nadefnovanie nových zliav, kliknite na tlačidlo Nová.
 3. Následne sa zobrazí okno pre výber. 
  • Zľava pre všetkých - zľavy platné pre všetkých, aj anonymných. Po výbere tohto typu zľavy, sa nadefinované zľavy na položky alebo na kategórie aplikujú pri výbere položky do predaja všetkým zákazníkom bez nutnosti výberu kontaktu. Ak bude zľava platná v danom čase, na učtovanej položke ktorá sa v zľavách nachádza bude zľava aplikovaná.

  • Zľavy pre vybraných - akciové zľavy určené vybraným zákazníkom. Zľavy sú definované len na konkrétne kontakty. Aby sa zľavy pre zákazníka aplikovali, musí mať tento zľavy pridelené a pri predaji je potrebné mať vybratý konkrétny kontakt.

 4. Po výbere konkrétneho typu zliav sa zobrazí okno, pre nadefinovanie nových zliav, ich platnosti, ktorých konkrétnych kariet sa budú zľavy týkať, prípadne ktorých kategórií a v závislosti od typu či budú platné pre všetkých, alebo len pre vybrané kontakty. 

Nové zľavy

Formulár pre nadefinovanie pravidiel novej Zľavy

Formulár pre nadefinovanie pravdiel novej Zľavy

 • Zľavy, od ... - názov novo vytváraných zliav. pri vytváraní nových, sa do názvu zadá automaticky aktuálny dátum. Pri následnej editácii sa zobrazí názov taký, ako bol zadaný v poli Názov.

  • Názov - názov zliav. Po uložení sa zľava (cenník) zobrazí v zozname. Ako názov je vhodné zadať dátum od kedy je cenník platný, prípadne rozsah platnosti od - do, prípadne pre koho je určený a pod.
  • Aktívny - je možné definovať aktivitu zliav, či sa tieto zľavy aplikujú. Okrem tohto nastavenia je možné definovať platnosť aj zadaním konkrétnych dátumov od - do, prípadne nastavením platnosti cenníka vo vybraných dňoch.
  • Predvolený - predvolené zľavy pre novo vytvárané kontakty. Ak má daná zľava tento príznak nastavený, automaticky sa priradí zľava novo vytvoreným kontaktom. (Napr. ak sa u nás zaregistrujete, automaticky získate zľavu dve percentá zo všetkých položiek nealko nápojov a pod.)
  • Poradie - definuje poradie zliav. Ak je nadefinovaných viacero zliav, pomocou poradia je možné nadefinovať ktoré ceny sa budú aplikovať. (Napr. ak sú vytvorené dve zľavy, a jedna konkrétna karta je definovaná v oboch, poradím zľavy sa nadefinuje ktorá cena z ktorej zľavy sa pri predaji aplikuje.Zľavy z nižším poradím sa aplikujú skôr.)
  • Platnosť - platnosť zliav v dátume od do. Zľavy je možné definovať aj vopred a nastaviť im platnosť v konkrétnom období. 
  • P. v dňoch - výberom je možné definovať, v ktorých dňoch a v konkrétnych časoch budú zľavy aktívne. (Napr. môžete vytvoriť zľavu pre zákazníkov "Šťastná hodinka" od pondelka do piatka v čase od 18:00 - 19:00.)
 • Položky - zľavy je možné definovať na konkrétne zľavy alebo celé kategórie. Výberom konkrétnych kariet definujete, pre ktoré položky sa zľava aplikuje a v akej výške.

Formulár pri definovanie zliav pridávanej položke

Formulár pri definovanie zliav pridávanej položke

  • Všetky - filter pre zobrazenie kariet všetkých kategórií. Po výbere položiek sa automaticky zobrazujú nad zoznam kategórie, z ktorých sú karty do zliav pridané. Je tak možné okamžite filtrovať karty v zľavách len z konkrétnych kategórií. Pozor, filtrujú sa len karty, ktoré boli do zoznamu pridané. Nie všetky karty.
  • Názov, PLU - názov položky a ak má karta vyplnené PLU, zobrazí sa za názvom aj toto.
  • Bežná € - cena, za ktorú sa bežne tovar predáva mimo nadefinovaných zliav. 
  • Zľava - výška aplikovanej zľavy na položku oproti štandardnej predajnej cene. Zľava je udávaná v percentách a po jej zadaní sa automaticky dopočíta zľavnená cena.
  • Zľavnená €hodnota tovaru po zľave. Zľava udávaná v percentách sa automaticky vypočíta ako percentuálny rozdiel medzi bežnou a zľavnenou cenou.
 • Kategórie - okrem zliav na konkrétne položky je možné zadať zľavu aj na celú kategóriu. Zľava je udávaná v percentách a rovnaká výška sa následne aplikuje na položku z danej kategórie pri jej výbere do predaja.

Formulár pri definovanie zliav pridávanej kategórii

Zadanie zľavy na vybrané kategórie

 • Kontakty - ak pri zakladaní novej zľavy bola vybraná forma evidovania Vybraným, zobrazí sa pri tvorbe zľavy aj možnosť pre výber kontaktov. Výberom kontaktov sa definuje, pre ktorých zákazníkov bude táto zľava prislúchať. Pre správne aplikovanie zliav je potrebné mať v doklade na stole vybraný kontakt. Následne aplikácia dokáže automaticky priradiť správne ceny položiek pre daného zákazníka. Kontakty je možné ku konkrétnej zľave priraďovať, alebo odoberať. Zľavy je možné kontaktu priradiť aj po otvorení kontaktu na úpravu v adresáre. (V Menu aplikácie v časti Kontakty, záložka Zľavy.)

Write by Author / Vytvorené by
Besteron VISA, MasterCard