Jak založit firmu 1: Podnikání na živnost

Živnost je jednou z nejčastěji využívaných forem podnikání. Získání živnostenského oprávnění v České republice se pojí s nezbytným, ale jednoduchým, rychlým a málo nákladným administrativním procesem. Provedeme vás jeho jednotlivými kroky a praktickými informacemi, které souvisejí se založením a provozováním živnosti v ČR dle platné legislativy.

Co je živnost?

V České republice je živnostenské podnikání upraveno zákonem č. 455/1991 Sb. (živnostenský zákon). Ten říká, že živnostenské podnikání nebo živnost je soustavná činnost provozovaná samostatně, vlastním jménem, na vlastní odpovědnost, za účelem dosažení zisku a za podmínek stanovených tímto zákonem.

Co není živnost?

Český zákon má takzvané negativní vymezení živnosti. Uvádí činnosti, které se za živnost nepovažují, podrobně v § 3 živnostenského zákona. Živností například není restaurování kulturních památek nebo jejich částí, využívání výsledků duševní tvůrčí činnosti, činnost fyzických osob lékařů, farmaceutů, veterinárních lékařů a mnohé další.

Co vyžaduje podnikání na živnost?

Živnostenský zákon ČR garantuje českým občanům i fyzickým osobám, které nemají trvalý pobyt na území České republiky, rovné podmínky pro provozování živnosti.

Živnost může provozovat fyzická nebo právnická osoba, která splní následující všeobecné podmínky:

 • plná svéprávnost, kterou lze nahradit přivolením soudu k souhlasu zákonného zástupce nezletilého k samostatnému provozování podnikatelské činnosti,
 • bezúhonnost.

Z výše uvedeného vyplývá, že v ČR mohou podnikat i nezletilé osoby, tedy osoby mladší 18 let.

V závislosti na druhu živností může být vyžadováno i splnění zvláštních podmínek:

 • koncesované živnosti – je vyžadována odborná způsobilost stanovená zákonem nebo zvláštními předpisy (např. vnitrozemská vodní doprava, provádění pyrotechnického průzkumu a další, uvedené v příloze č. 3 živnostenského zákona) – provozují se na základě rozhodnutí o udělení koncese,
 • ohlašovací živnosti – dále se člení na:
 1. řemeslné živnosti – vyžadují odbornou způsobilost, např. ukončené středoškolské vzdělání v příslušném oboru (mlékárenství, hodinářství, zlatnictví a další, uvedené v příloze č. 1 živnostenského zákona),
 2. vázané živnosti – vyžadují jinou odbornou způsobilost, např. osvědčení, vysokoškolské vzdělání nebo praxi v oboru (oční optika, projektová činnost ve výstavbě a další, uvedené v příloze č. 2 živnostenského zákona),
 3. volné živnosti – není vyžadována žádná odborná způsobilost, postačuje splnění všeobecných podmínek (chov zvířat a jejich výcvik, poskytování služeb v zahradnictví a další, uvedené v příloze č. 4 živnostenského zákona).

Náš tip: Pokud jako podnikatel nesplňujete zvláštní podmínky, můžete si stanovit zodpovědného zástupce, který bude zajišťovat odbornost.

Jak si založit živnost?

Než začnete vyřizovat živnostenské oprávnění, zvolte si dle platné legislativy předmět své činnosti a ověřte si, zda zákon ve vašem případě požaduje prokázání odborné způsobilosti.

Kde se vyřizuje živnost?

Živnost se ohlašuje kterémukoli živnostenskému úřadu na území ČR nebo prostřednictvím kontaktního místa veřejné správy (tzv. Czech POINT), které bývá zřízeno na poště, případně na obecním nebo krajském úřadě. Formulář pro ohlášení živnosti, přesněji jednotný registrační formulář, můžete doručit osobně, poštou nebo elektronicky (online).

formular živnost
Zdroj: mpo.cz

Jak vyřídit živnost osobně

Ohlášení živnosti probíhá odevzdáním vyplněného tiskopisu jednotného registračního formuláře. Obsahuje následující údaje:

 • osobní údaje,
 • adresu sídla,
 • předmět podnikání,
 • IČ (pokud již bylo přiděleno),
 • místo podnikání,
 • provozovnu nebo provozovny (pokud jsou zřízeny),
 • titul nebo vědeckou hodnost,
 • případný požadavek na automatickou změnu adresy sídla nebo adresy pobytu,
 • adresu pro doručování písemností.

K podání ohlášení budete potřebovat občanský průkaz.

V závislosti na druhu živnosti a dalších okolnostech mohou být vyžadovány i různé přílohy:

 • doklad prokazující odbornou způsobilost (pokud je požadován),
 • doklad prokazující právní nárok na užívání prostor k podnikání,
 • doklad o zaplacení správního poplatku.

Ohlášení živnosti je spojeno se správním poplatkem 1 000 Kč bez ohledu na předmět podnikání.

Po absolvování výše popsaného procesu provede živnostenský úřad nejpozději do pěti pracovních dnů zápis do živnostenského rejstříku.

Náš tip: Jednotný registrační formulář pro ohlášení živnosti si můžete stáhnout na portálu Ministerstva průmyslu a obchodu ČR mpo.cz.

Jak založit živnost přes internet

Ohlášení živnosti lze zaslat živnostenskému úřadu i elektronicky s kvalifikovaným elektronickým podpisem nebo do datové schránky úřadu. Elektronické ohlášení můžete podat přes Portál veřejné správy portal.gov.cz.

Při elektronickém ohlášení je správní poplatek snížen na 800 Kč.Kdy se vyplatí živnost pro fyzické osoby

Podnikat jako fyzická (ne právnická) osoba se vám vyplatí, pokud:

 • vaše podnikání není rizikové,
 • neplánujete mít zaměstnance,
 • plánujete podnikat sami svým jménem (bez společníka),
 • potřebujete začít podnikat rychle, jednoduše a levně.
Write by Author / Vytvorené by
Besteron VISA, MasterCard