Ako založiť firmu 1: Podnikanie formou živnosti

Živnosť je na Slovensku jednou z najčastejšie využívaných foriem podnikania. Získanie živnostenského oprávnenia sa spája s nevyhnutným, ale jednoduchým, rýchlym a málo nákladným administratívnym procesom. Prevedieme vás jeho krokmi a praktickými informáciami, ktoré súvisia so založením a s prevádzkovaním živnosti v zmysle platnej legislatívy.

Čo je živnosť?

Na Slovensku upravuje živnostenské podnikanie zákon č. 455/1991 Zb. (živnostenský zákon). Ten hovorí, že živnostenské podnikanie, resp. živnosť je sústavná činnosť prevádzkovaná samostatne, vo vlastnom mene, na vlastnú zodpovednosť, na účely dosiahnutia zisku alebo merateľného pozitívneho sociálneho vplyvu, ak ide o hospodársku činnosť registrovaného sociálneho podniku.

Čo nie je živnosť?

Zákon pozná aj takzvané negatívne vymedzenie živnosti. Ide o činnosti, ktoré sa za živnosť nepovažujú. Podrobne ich uvádza § 3 živnostenského zákona. Živnosťou nie je napríklad vykonávanie liečiteľskej činnosti, vydávanie literárnych a iných diel vlastným nákladom, činnosť športovca a mnohé ďalšie.

Pozor! Živnosťou nie je ani činnosť, ktorá spĺňa podmienky zákona, ale je v rozpore s dobrými mravmi.

Čo si vyžaduje podnikanie formou živnosti?

Živnosť môže prevádzkovať fyzická alebo právnická osoba, ktorá splní nasledujúce všeobecné podmienky:

 • minimálny vek 18 rokov,
 • spôsobilosť na právne úkony,
 • bezúhonnosť.

V závislosti od druhu živnosti sa môže vyžadovať aj splnenie osobitných podmienok:

 • remeselné živnosti – vyžaduje sa odborná spôsobilosť získaná vyučením v odbore (napr. zámočníctvo, mäsiarstvo, murárstvo a iné definované v prílohe č. 1 zákona);
 • viazané živnosti – vyžaduje sa odborná spôsobilosť získaná inak (napr. očná optika, zubná technika a iné definované v prílohe č. 2 zákona);
 • voľné živnosti – nie sú stanovené osobitné podmienky (napr. prevádzkovanie jaslí, čistiace a upratovacie služby a iné definované v prílohe č. 4a zákona).

Ak ako podnikateľ nespĺňate osobitné podmienky, môžete si stanoviť zodpovedného zástupcu, ktorý bude zabezpečovať odbornosť.

Náš tip: Pokiaľ vaša podnikateľská činnosť nezodpovedá žiadnej z činností vymedzených zákonom, môžete ju ohlásiť ako voľnú činnosť.

Ako si založiť živnosť?

Skôr ako začnete vybavovať živnostenské oprávnenie:

 • vyberte si predmet podnikateľskej činnosti,
 • vyberte si obchodné meno.

Kde sa vybavuje živnosť?

Živnosť sa ohlasuje príslušnému živnostenskému úradu podľa miesta bydliska fyzickej osoby alebo sídla právnickej osoby. Celý proces môžete absolvovať osobne alebo elektronicky (online).

Ako vybaviť živnosť osobne

Živnosť ohlásite príslušnému živnostenskému úradu prostredníctvom formulára ohlasovania živnosti, ktorý obsahuje v prípade fyzických osôb nasledujúce údaje:

 • osobné údaje,
 • obchodné meno,
 • predmet podnikania,
 • IČO (ak už bolo pridelené),
 • miesto podnikania,
 • adresy prevádzkarní (ak sú zriadené),
 • dĺžku podnikania (ak zamýšľate podnikať určitý čas),
 • deň začatia podnikania (ak zamýšľate začať neskôr ako v deň ohlásenia).

formulár živnosť
Zdroj: Slovensko.sk

Formulár obsahuje aj prihlášku na registráciu daňovníka a prihlášku na verejné zdravotné poistenie. Živnostenské úrady majú v tomto postavenie jednotného kontaktného miesta. Registráciu k dani z príjmov, prihlásenie do zdravotnej poisťovne a oznámenie Sociálnej poisťovni teda vykonajú za vás.

Pri zakladaní remeselnej alebo viazanej živnosti budete musieť doložiť aj dokumenty preukazujúce splnenie osobitných podmienok, napríklad výučný list alebo iný doklad o odbornej spôsobilosti.

Ohlásenie živnosti je spojené so správnymi poplatkami 5 € za každú voľnú živnosť a 15 € za každú viazanú a remeselnú živnosť.

Po absolvovaní vyššie opísaného procesu vám živnostenský úrad najneskôr do troch pracovných dní vydá osvedčenie o živnostenskom oprávnení.

Náš tip: Formuláre ohlásenia živnosti si môžete stiahnuť na portáli Slovensko.sk.

Ako založiť živnosť cez internet

Ohlásenie živnosti je už možné aj elektronicky prostredníctvom služieb ústredného portálu verejnej správy Slovensko.sk. Budete potrebovať občiansky preukaz s elektronickým čipom a aktivovaným certifikátom na kvalifikovaný elektronický podpis. Postup je rovnaký ako pri podávaní ohlásenia v papierovej podobe.

Elektronický proces ohlásenia je v prípade voľných živností oslobodený od správnych poplatkov, v prípade viazaných a remeselných živností je správny poplatok znížený na 7,50 € za každú živnosť.Kedy sa oplatí živnosť pre fyzické osoby

Podnikať ako fyzická osoba sa vám oplatí, ak:

 • vaše podnikanie nie je rizikové,
 • neplánujete mať zamestnancov,
 • plánujete podnikať sami vo svojom mene (bez spoločníka),
 • potrebujete začať podnikať rýchlo, jednoducho a lacno.
Write by Author / Vytvorené by
Besteron VISA, MasterCard