Ako založiť firmu 2: Vznik spoločnosti s ručením obmedzeným

Jednou z najčastejších foriem podnikania na Slovensku je typ obchodnej spoločnosti, ktorý nazývame spoločnosť s ručením obmedzeným, skrátene s. r. o. Hoci založenie eseročky môže vyzerať zložito – a skutočne si to vyžaduje čas aj trpezlivosť –, ak sa rozhodnete podnikať takouto formou, celý proces sa dá bez problémov zvládnuť.

Začatie podnikania formou s. r. o. je o niečo zložitejšie než pri podnikaní na živnostenské oprávnenie. Je možné, že pri zakladaní spoločnosti budete musieť využiť služby právnika alebo iného odborníka. Rok 2024 priniesol aj niektoré zmeny, na ktoré je dobré pamätať.

Založenie spoločnosti s ručením obmedzeným krok za krokom

Krok č. 1: Meno

Na začiatku je potrebné urobiť výber obchodného mena. To nesmie byť totožné ani zameniteľné s obchodným menom iného podnikateľa. To, či obchodné meno už existuje, sa dá overiť na stránke obchodného registra. Obchodné meno musí obsahovať aj právnu formu, stačí však skratka s. r. o. alebo spol. s r. o.

Krok č. 2: Adresa

Následne je potrebné vybrať si pre svoju spoločnosť sídlo, teda adresu, ktorá bude zapísaná ako sídlo eseročky v obchodnom registri. Sídlom firmy môže byť rodinný dom, byt či nebytový priestor. Ten môže byť v osobnom vlastníctve alebo v nájme. V každom prípade je potrebné priložiť k návrhu na zápis sídla úradne osvedčený súhlas vlastníka nehnuteľnosti. Možnosťou je aj virtuálne sídlo. Ide o službu, v rámci ktorej rôzne subjekty poskytujú za poplatok možnosť vybrať si pre sídlo aj adresu, ku ktorej inak nová spoločnosť ani jej spoločníci nemajú žiadny vlastnícky vzťah.

Krok č. 3: Činnosť spoločnosti

Pred spísaním zakladajúcej listiny je dôležité vybrať si predmet podnikania, to znamená akej činnosti alebo činnostiam sa chce eseročka venovať. Rozlišujú sa tri druhy predmetu podnikania, a to voľné živnosti, viazané živnosti a remeselné živnosti. Ohlásenie živnosti je možné podať elektronicky prostredníctvom portálu www.slovensko.sk (čo je aj lacnejšie) alebo osobne na príslušnom jednotnom kontaktnom mieste (klientske centrum).

Zariadenie firmy

Krok č. 4: Spoločníci

Spoločník s. r. o. je osoba, ktorá má podiel na zisku spoločnosti a môže sa nazývať aj majiteľom spoločnosti. Eseročka môže mať jedného spoločníka alebo až 50 spoločníkov.

Krok č. 5: Vklad

Rovnako sa určí aj správca vkladu, ktorým je spravidla jeden zo spoločníkov eseročky, a stanoví sa výška vkladu jednotlivých spoločníkov. V minulosti bolo nutné tento vklad zložiť v banke, aktuálne postačuje písomné vyhlásenie správcu vkladu o jeho splatení jednotlivými spoločníkmi. Výška vkladu musí byť aspoň 5 000 eur, ak je spoločníkov viac, minimálny vklad jedného je 750 eur.

Krok č. 6: Konatelia

Je potrebné uviesť, kto bude za spoločnosť konať. Konatelia spoločnosti sú štatutárne orgány spoločnosti, výkonné orgány, resp. osoby, ktoré budú spoločnosť riadiť a konať za ňu.

Spoločníci firmy

Krok č. 7: Spôsoby, ako založiť s. r. o.

Eseročku možno založiť niekoľkými spôsobmi, pričom každý má svoje výhody aj nevýhody.

Zjednodušený spôsob

Od 1. 2. 2003 existuje zjednodušený spôsob založenia s. r. o., ktorý je oproti ostatným spôsobom o niečo rýchlejší. Spoločnosť s ručením obmedzeným je možné založiť prostredníctvom na to určeného elektronického formulára na vytvorenie spoločenskej zmluvy na stránke ministerstva spravodlivosti.

Výhodou zjednodušeného založenia spoločnosti s ručením obmedzeným je aj súčasné získanie živnostenského oprávnenia na vybrané predmety podnikania. Nevýhodou je viacero obmedzení a rozhodne nie je vhodné pre každého. Je tu totiž obmedzenie počtu živností a vybrať si možno len z tých voľných, spoločníci môžu byť maximálne piati a podobne.

Štandardný spôsob

Tento postup prešiel zmenou a návrhy na zápis do obchodného registra je možné podávať už len elektronicky a podpísané elektronickým podpisom. Tí, ktorí ho nemajú zriadený, môžu realizovať založenie eseročky aj cez notára. Treba však rátať s poplatkom za jeho služby a je potrebné priniesť mu povinné prílohy, ako sú vyplnený formulár návrhu na zápis, zakladateľské dokumenty, osvedčenie o živnostenskom oprávnení a podobne.

Preto je čoraz populárnejšie využívať poradenské spoločnosti, ktoré svoje služby poskytujú online. Takto sa vyhnete poplatkom za ohlásenie voľných živností, ktoré pri elektronickom podaní na živnostenský úrad nie sú spoplatnené. Toto je riešenie zvlášť pre tých, ktorí nemajú zriadený elektronický podpis. Cena za takéto služby sa začína (vrátane súdneho poplatku) na 199 eurách. (Výška samotného súdneho poplatku za zápis do obchodného registra je 150 eur.) Keďže k poskytovaniu zriadenia s. r. o. pristúpili aj niektoré banky, pri využití ďalších služieb môžu poskytnúť zľavu aj z poplatku za zriadenie eseročky. Po vyplnení údajov vám takýto portál vygeneruje zakladateľské dokumenty a pošle ich na e-mail. Následne je možné podpísať ich buď klasicky u notára, resp. na matrike, alebo elektronicky s novým občianskym preukazom s čipom. Poradenská spoločnosť dokáže vybaviť aj obchodný register, ohlásenie živností a registráciu na daňovom úrade.

Zvládnete to bez pomoci?

Pre prípad, že chcete založiť s. r. o. bez pomoci sprostredkovateľskej spoločnosti, uveďme si aspoň v krátkosti náležitosti, ktoré majú zakladateľské dokumenty obsahovať.

Zakladateľská listina (ak spoločnosť zakladá jedna osoba) alebo spoločenská zmluva (ak je spoločníkov viac) musia obsahovať tieto náležitosti stanovené Obchodným zákonníkom:

  • obchodné meno a sídlo,
  • uvedenie spoločníkov,
  • predmet činnosti,
  • výšku základného imania a výšku vkladu každého spoločníka,
  • určenie konateľov spoločnosti a spôsobu konania v mene spoločnosti,
  • určenie správcu vkladu,
  • výšku rezervného fondu, ak spoločnosť vytvára rezervný fond,
  • výhody poskytnuté osobám podieľajúcim sa na založení spoločnosti,
  • predpokladané náklady spoločnosti súvisiace so založením a vznikom spoločnosti.

Následne pri založení eseročky potrebujete vyhlásenie správcu vkladu, súhlas vlastníka nehnuteľnosti so zriadením sídla spoločnosti, súhlas konateľa s jeho ustanovením ako konateľa, jeho podpisový vzor, splnomocnenie pre osobu, ktorá vybavuje zápis. V prípade, že spoločnosť zakladá jeden spoločník, ktorým je fyzická osoba, je potrebné vyhlásenie jediného spoločníka o tom, že nie je jediným zakladateľom alebo jediným spoločníkom vo viac ako dvoch spoločnostiach. Ak spoločnosť zakladá jedna právnická osoba, vyžaduje sa vyhlásenie, že má viacerých spoločníkov alebo že jeho jediným spoločníkom nie je s. r. o. Všetky dokumenty musia príslušné osoby podpísať, pričom podpisy na zakladateľskej listine alebo spoločenskej zmluve a splnomocnení musia byť úradne overené.

Podpis zmluvy

Krok č. 8: Úkony po založení s. r. o.

Po založení s. r. o. treba pamätať ešte na daňový úrad, bankový účet a nový občiansky preukaz s elektronickým podpisom.

Registrácia na daňovom úrade je povinná a jej výsledkom je pridelenie daňového identifikačného čísla (DIČ). Zároveň je možné zaregistrovať sa na DPH. Založenie bankového účtu síce žiadny zákon nepredpisuje, ale tento bankový produkt má veľké výhody. Ak si teda otvoríte účet v banke, je potrebné oznámiť to na daňovom úrade. Elektronická schránka je pre podnikateľov povinná. Ak ste doposiaľ odkladali výmenu občianskeho preukazu a zriadenie elektronického podpisu, teraz sa to stáva povinnosťou. Ak bude mať spoločnosť zamestnancov, treba ich zaevidovať v Sociálnej poisťovni aj v zdravotnej poisťovni.

Konajte premyslene

Ako začínajúci podnikatelia určite budete mať veľa povinností, a preto je dobré premyslieť si, či sa do založenia eseročky pustíte sami alebo radšej využijete pomoc sprostredkovateľskej spoločnosti. Tak či onak, najskôr si spíšte všetko, čo budete k zriadeniu potrebovať. Uľahčí vám to plánovanie a aj samotný proces.

Mohlo by vás zaujímať aj:

Write by Author / Vytvorené by
Besteron VISA, MasterCard